Kráľovná vied- matematika

Newton, jeho súčasníci a pokračovatelia čiastočne naplnili poslanie vedy vo filozofickej oblasti – poskytli vedeckú teóriu, ktorá vysvetľovala väčšinu bežných javov. V nasledujúcom období veda pokračovala v popisovaní sveta. Skúmala nové javy a prichádzala s ich vedeckými vysvetleniami. Udiali sa však aj ďalšie veci, ktoré spôsobili, že je dnes veda vnímaná ako nevyhnutná a dôležitá súčasť života. Veci, ktoré spôsobili, že sa matematika začala považovať za kráľovskú vednú disciplínu a matematické vzdelanie je dnes základnou súčasťou vzdelania.
Veda založená na matematike našla praktické využitie! Praktické využitie, ktoré ovplyvnilo život celej spoločnosti, spravilo ho lepším pre všetkých a umožnilo rast populácie. Preto sa v tomto období budem okrem matematikov, prírodných vedcov a filozofov zaoberať aj vynálezcami a podnikateľmi, ktorých vynálezy a podnikanie boli založené na vedeckých poznatkoch.

vzdělání
Newtonovi nasledovatelia
Jeho dielo rozvíjali vo viacerých smeroch. Boli to napríklad aj čistí matematici, ktorí s pomocou infinitezimálneho počtu riešili nevyriešené matematické úlohy pochádzajúce väčšinou z praxe. Iní sa snažili nájsť a rozvinúť uplatnenie tohto počtu v nových oblastiach fyziky, ako boli prúdenie kvapalín, termodynamika, čiže šírenie tepla, optika a ďalšie. V oboch týchto oblastiach, teoretickej aj aplikovanej matematike, dosiahli matematici a fyzici množstvo veľkých úspechov.
Vyspelá spoločnosť
Prechádzala obdobím priemyselnej revolúcie, ktorá prebiehala približne v rokoch 1760 až 1840. Revolúcia sa začala v Anglicku, a potom pokračovala aj v Európe a Severnej Amerike. Do praxe sa vtedy dostal celý rad vynálezov, ktoré zlepšili život spoločnosti. Tieto objavy najskôr neboli postavené na vedeckých poznatkoch, aspoň nie na matematike a fyzike. Boli to skôr chemické objavy a inžinierske diela, ako napríklad objav parného stroja, uhlia, rôznych výrobných strojov a výroby textílií.

vzorec
 
Nové stroje mali najväčší dopad na poľnohospodárstvo
V tom čase tvorilo najväčšiu zložku zamestnania. Nové mlátiace stroje nahradili cepy, čím odstránili asi štvrtinu manuálnej práce v poľnohospodárstve. Nové železné pluhy zlepšili oranie a stroje na sadenie semien zase sejbu.

Kráľovná vied- matematika
5 (100%)1